میـکرودرم ابــریــژن

میـکرودرم ابــریــژن

روشـی کامــلا فیزیکی و بی خطر اسـت کــه در آن هیچگونه مواد شیمیایی یا اشـعه لیــزر استفـادهنـمی گــردد. افـــرادی کــهمایلند همیشه پوستی شفافو روشن  داشته باشنـد  میتواننـد  بدون هیچگونه عارضه ای پس از مدتیآن را تکرار کنند. در روش میکرودرم ابریژن یا میکرودرم، کل پوست را در معرض تماس با یک ماده معدنی بی ضرر که همان پودر اکسید آلومینیوم می باشدقرار می دهند که این  پودر با داشتن کریستال های ریز باعث می شود  که پوست ساییده شده و بافت هایمرده از بین رفته و ترمیم پوست فعال گردد.  از بین بردنضخامت پوست منجر به بهتر شدن تبادلات فیزیولوژیپوست و همچنین تحریک کلاژن سازی برای تقویت قوام پوستبا تحریک فیبروپلاست ها و شکستن مقاومت پوستی  برای همکاری باسـایر درمان های دارویی پورستی و موثرتر شدن داروها می شود.میکــرودرم ابــریـژن بـرای، کوچـک کــردن منــافــذ پـوســتی، تمیـز کردن پوست و از بیـن بـردن جـوش هـای ســر سیـاه و ...

0%