نکات کلیدی کاشت مو

نکات کلیدی کاشت مو

چه نکته هایی   نقش محوری و کلیدی در شروع تصمیم گیری برای انجام پیوند مو دارند؟

پیوند مو در اشخاصی قابل انجام است که در پشت سر دارای مو های با کیفیت و تراکم کافی باشند و از طرف دیگر طاسی آنها به صورتی باشد که به عمل کاشت مو پاسخ خوبی بدهد.مهمترین مطلب در شروع بحث کاشت موی طبیعی فهمیدن این چند نکته توسط بیمار است: 1)    تعداد موهای خوب در منطقه دهنده (پشت سر) همیشه ثابت ودارای محدودیت است و به عبارت دیگر در کاشت موی طبیعی موی جدید خلق نشده بلکه فقط توزیع موها تغییر می کند. 2)    کاشت مو یک برنامه ریزی دراز مدت بوده و از این نظر تفاوت اساسی با عمل زیبایی بینی دارد. 3)    نیاز به انجام جلسات بعدی پیوند مو همیشه وجود داشته و بر مبنای این تفکر بایستی برای جلسه فعلی کاشت مو برنامه ریزی نمود. 

0%